Ochrana osobných údajov

 Pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies

 

1. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov upravujú spôsob používania osobných údajov zákazníkov spoločnosti Bauintegra, s.r.o., Alexandra Rudnaya 23, 010 01 Žilina, IČO: 50424165, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 66089/L (ďalej len „Bauintegra“), v súvislosti s využívaním online aplikácie spoločnosti Bauintegra a e-shopu spoločnosti Bauintegra.

 

   2. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov môžu byť v budúcnosti zo strany spoločnosti Bauintegra zmenené za účelom zefektívnenia ochrany osobných údajov zákazníkov spoločnosti Bauintegra. Ich aktuálnu verziu nájdete vždy na internetových stránkach spoločnosti Bauintegra.

 3. Spoločnosť Bauintegra má pri spracovaní osobných údajov postavenie prevádzkovateľa.

 

 

Rozsah spracovania osobných údajov

 

 1. Spracovávame len tie osobné údaje našich zákazníkov, ktoré sú nevyhnutné v súvislosti s využívaním našej online aplikácie alebo       e-shopu, ako aj s poskytovaním služieb našim zákazníkom. Konkrétne sa jedná o nasledujúce osobné údaje:

 * meno a priezvisko,

 * adresa na doručovanie,

 * e-mailová adresa,

 * telefónne číslo,

 * platobné údaje,

 * IP adresa,

 * údaje o vyhľadávaní na internete,

 * história objednávok,

 *  lokalizácia,

 *  údaj o koncovom zariadení,

 *  údaje o sociálnych médiách

 

 

Účel spracovania osobných údajov

 

Spoločnosť Bauintegra spracováva osobné údaje jej zákazníkov na nasledovné účely:

 

 

 • plnenie zmluvy, ktorú uzatvorila spoločnosť Bauintegra s jej Odberateľom, čo zahŕňa aj poskytnutie potrebných osobných údajov vybraným obchodným partnerom, ktorí poskytujú svoje skladové priestory ako Odberné miesta na plnenie zmluvy, prípadne zabezpečenia dodania tovaru Odberateľovi na dohodnuté miesto zmluvným prepravcom na základe žiadosti Odberateľa.

  

 • v rámci predzmluvných vzťahov na účely zodpovedania otázok zákazníka, zadaných prostredníctvom kontaktného formulára, súvisiacich s uskutočňovaním dodávok prevádzkovateľa

  

 • zabezpečenia a kontroly bezpečnosti a funkčnosti siete,

  

 • marketingové účely za účelom informovania našich zákazníkov o nových produktoch a službách spoločnosti Bauintegra (avšak len na základe predchádzajúceho dobrovoľného a informovaného súhlasu našich zákazníkov) ,

  

 • plnenie prípadných zákonných povinností vyplývajúcich pre spoločnosť Bauintegra z právnych predpisov (napr. reklamácie tovaru a služieb).

 

 

Právny základ spracovania osobných údajov

 

Osobné údaje spracováva spoločnosť Bauintegra na základe :

 

1. Súhlasu udeleného zákazníkom spoločnosti Bauintegra (§13 ods. 1 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov )

 

 2. Realizácie zmluvy/obchodného vzťahu medzi spoločnosťou Bauintegra a zákazníkom (§13 ods. 1 písm. b) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov)

 

 3. Osobitných predpisov (§13 ods. 1 písm. c) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov) – jedná sa najmä ale nie výhradne o:

 

 • reklamácie tovaru regulované Občianskym zákonníkom – zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) a zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov

 

 4. Oprávnených záujmov prevádzkovateľa (§13 ods. 1 písm. f) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov ).

 

 

Doba a miesto uchovávania osobných údajov

 

Spoločnosť Bauintegra spracováva osobné údaje jej zákazníkov po obmedzenú dobu.

 

1. Osobné údaje zákazníkov získané na účely plnenia zmluvy/obchodného vzťahu spracováva a uchováva spoločnosť Bauintegra po dobu trvania zmluvy.

 

 2. V prípade, že zákazník udelí spoločnosti Bauintegra súhlas aj na využitie jeho osobných údajov na marketingové účely, spracováva spoločnosť Bauintegra jeho osobné údaje na tieto účely po dobu uvedenú v súhlase alebo až do odvolania súhlasu.

 

 3. Osobné údaje získané na základe osobitných predpisov uchováva po dobu stanovenú týmito osobitnými predpismi.

 

 

Prístup tretích osôb k osobným údajom

 

1. K osobným údajom zákazníkov spoločnosti Bauintegra môžu mať prístup tretie osoby konajúce v mene spoločnosti Bauintegra. Takéto tretie osoby môžu osobné údaje zákazníkov používať len v súlade s týmito pravidlami ochrany osobných údajov.

 

 2. K osobným údajom zákazníkov spoločnosť Bauintegra môžu mať ďalej prístup oprávnené osoby, avšak len za predpokladu splnenia zákonných povinností spoločnosti Bauintegra voči oprávnenej osobe.

 

 

Práva zákazníkov spoločnosti Bauintegra

 

1. Zákazníci spoločnosti Bauintegra majú nasledujúce práva:

 

 • právo na prístup k osobným údajom týkajúcich sa zákazníka (zákazník si môže od spoločnosti Bauintegra vyžiadať rôzne informácie o spracúvaní osobných údajov zo strany spoločnosti Bauintegra),

  

 • právo na opravu osobných údajov (ak spracovávame nesprávne údaje o našich zákazníkoch, môžu nás naši zákazníci na túto skutočnosť upozorniť a požadovať nápravu),

  

 • právo na vymazanie osobných údajov zákazníkov / právo byť zabudnutý (v prípade, že spoločnosť Bauintegra nespracúva osobné údaje jej zákazníkov v súlade s právnymi predpismi, má zákazník právo požiadať spoločnosť Bauintegra o vymazanie jej osobných údajov, spracúvaných spoločnosťou Bauintegra),

  

 • právo na obmedzenie spracovania osobných údajov (zákazník má právo požiadať spoločnosť Bauintegra o obmedzené spracovanie jeho osobných údajov až do momentu, pokiaľ spoločnosť Bauintegra preverí prípadnú predchádzajúcu žiadosť zákazníka o opravu osobných údajov alebo ich vymazanie),

  

 • právo namietať spracovávanie osobných údajov (ak je zákazník toho názoru, že spoločnosť Bauintegra spracováva jeho osobné údaje nedovolene, môže proti tomu namietať)

  

 • právo na prenosnosť osobných údajov (zákazníci môžu požiadať spoločnosť Bauintegra, aby im boli ich osobné údaje poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte; zákazníci môžu ďalej spoločnosť Bauintegra požiadať o prenos takýchto osobných údajov na iného prevádzkovateľa).

 

 

 2. Zákazníci spoločnosti Bauintegra majú ďalej právo kedykoľvek odvolať ich súhlas udelený spoločnosti Bauintegra za účelom spracovania ich osobných údajov na marketingové účely, a to na základe výslovného, zrozumiteľného a určitého prejavu vôle (napr. vo forme listu, zaslaného na adresu Bauintegra, s.r.o., Alexandra Rudnaya 23, 010 01 Žilina, alebo emailu zaslaného na emailovú adresu: office@bauintegra.sk . V prípade odvolania súhlasu zákazníka so spracovávaním jeho osobných údajov, spoločnosť Bauintegra prestane okamžite spracovávať jeho osobné údaje.

 

 3. V prípade, že zákazníci spoločnosti Bauintegra majú podozrenie na neoprávnené spracovanie ich osobných údajov, môžu začať konanie v zmysle § 100 zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov (dataprotection.gov.sk).

 

Používanie súborov cookies

 

1. Pri použití web stránok spoločnosti Bauintegra sa na počítači alebo mobilnom zariadení, ktorým zákazník na stránky pristupuje, ukladajú súbory cookies – malé textové súbory, vďaka ktorým si web stránka na určitý čas uchováva informácie o krokoch a preferenciách zákazníka a spoločnosť Bauintegra ich využíva pre lepšie prispôsobenie obsahu web stránok záujmom návštevníkov web stránok a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

 

 2. Každá z našich webových stránok dáva zákazníkovi možnosť výberu – vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas s ukladaním cookies.

 

 3. V prípade, ak zákazník vyjadrí súhlas s ukladaním cookies, na počítači alebo mobilnom zariadení zákazníka dochádza k ukladaniu týchto typov cookies súborov:

 

 • dočasné súbory cookies, ktoré sa pri vypnutí internetového prehliadača zákazníka automaticky vymažú,

  

 • dlhodobé súbory cookies, ktoré v internetovom prehliadači zákazníka zostávajú zachované aj po vypnutí elektronického zariadenia, pomocou ktorého zákazník pristupuje k webovým stránkam spoločnosti Bauintegra

 

 4. Súhlas zákazníka s ukladaním cookies je zároveň vyjadrením súhlasu pre spoločnosť Bauintegra na využívanie súborov cookies na marketingové alebo štatistické účely, pričom tento súhlas trvá po dobu, počas ktorej sú zachované nastavenia jeho internetového prehliadača. Pri zmene nastavení internetového prehliadača zákazníka, alebo ak zákazník vyjadri nesúhlas s ukladaním súborov cookies, súhlas zákazníka zaniká.

 

 5. V prípade ak zákazník vyjadrí nesúhlas s ukladaním cookies, pravdepodobne bude musieť pri každej návšteve web stránky spoločnosti Bauintegra manuálne upravovať niektoré nastavenia a môže nastať situácia, že niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

 

 6. Spoločnosť Bauintegra nenesie zodpovednosť za ukladanie súborov cookies na internetových stránkach tretích strán ani na počítačoch a mobilných zariadeniach, ktoré nie sú plne pod kontrolou používateľa.

 

 

Kontaktujte nás

 

 1. V prípade, že naši zákazníci majú akékoľvek otázky v súvislosti so spracovaním ich osobných údajov, môžu sa obrátiť na spoločnosť Bauintegra elektronicky na emailovú adresu: office@bauintegra.sk alebo písomne na adrese: Alexandra Rudnaya 23, 010 01 Žilina.

 

 2. Dozor nad dodržiavaním ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov (www.dataprotection.gov.sk). V prípade, že majú zákazníci akékoľvek pochybnosti o správnosti spracovávania ich osobných údajov zo strany spoločnosti Bauintegra, môžu sa obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov.