Obchodné podmienky

 1. Všeobecné obchodné podmienky

 Prevádzkovateľom elektronického obchodného systému www.cetriseshop.sk je spoločnosť:

Bauintegra, s.r.o.; Alexandra Rudnaya 23, 010 01 Žilina;                                                                                         

IČO: 50 424 165  

IČ DPH:  SK2120319619

DIČ: 2120319619

www.bauintegra.sk ; www.cetris.sk                                                               

Bankové spojenie: SK04 0200 0000 0037 0409 1151, VUB, a.s.; Bratislava          

Firma je zapísaná v Obchodnom registri OS Žilina; Oddiel: Sro; vložka číslo: 66089/L

 

Nakupovanie tovaru na internetových stránkach prevádzkovateľa môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel. Obchod sa realizuje prostredníctvom odberných miest Prevádzkovateľa a jeho obchodných partnerov(ďalej len Odberné miesto). Obchodné podmienky upravujú obchodný vzťah medzi odberateľom, prevádzkovateľom a súčasne obchodným partnerom  , sú neoddeliteľnou súčasťou objednávky a sú záväzné aj pre kúpnopredajný proces bez uzavretej samostatnej kúpnej zmluvy (v listinnej písomnej podobe). Pokiaľ nie je dohodnuté inak, platia ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, predovšetkým ustanovenia upravujúce kúpnu zmluvu a zároveň platia aj príslušné ustanovenia zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 102/2014 Z.z.“). 

1.1 Objednávka

1.1.a Odberateľ objednáva tovar, výrobky a služby  (ďalej len "objednávka")   Prevádzkovateľa prostredníctvom elektronického obchodného systému (ďalej len "eShop") na webovej adrese www.cetriseshop.sk, elektronickou formou prostredníctvom objednávkového formulára. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so Zákonom č. 102/2014 Z.z.  chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku. Odberateľ obdrží pred zaslaním objednávky odberateľa na webovom sídle Prevádzkovateľa a/alebo  Odberného miesta informácie v súlade s ustanovením § 3 ods. 1 Zákona č. 102/2014 Z.z., pričom tieto informácie tvoria následne aj prílohu k uzatváranej zmluve (alebo k potvrdeniu objednávky – viď nižšie).

1.1.b Pri každej objednávke musí odberateľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne alebo faxové číslo, e-mail; fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba aj IČO, DIČ, IČ DPH. Každý odberateľ musí ďalej uviesť názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (Nakoľko sa jedná o objednávku prostredníctvom e-shopu tieto podmienky sú splnené automaticky.) Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo pre účely overenia totožnosti pri odbere dodávky požadovať od kupujúceho preukázanie sa identifikačným dokladom alebo dokladom, ktorý poveruje vystupovať v mene odberateľa.

1.1.c Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme Prevádzkovateľa, pričom objednávka sa stane záväznou po tom, čo Prevádzkovateľ zašle na základe objednávky odberateľa riadne vyplnené tlačivo s poučením o uplatnení práva odberateľa na odstúpenie od zmluvy, formulár na odstúpenie od zmluvy s vyplnenými údajmi Prevádzkovateľa a/alebo Odberného miesta a opätovné zhrnutie informácií pre odberateľa o tovare a obchodných podmienkach v zmysle ustanovenia § 4 ods. 1 Zákona č. 102/2014 Z.z.. Ak tieto údaje a dokumenty zašle Prevádzkovateľ objednávateľovi pred doručením objednávky, tak sa objednávka stane záväznou doručením objednávky Prevádzkovateľovi. Najneskôr do 48 hodín ( v pracovné dni) sa z určeného Odberného miesta obchodný partner skontaktuje s odberateľom. Overí objednávku, spôsob dopravy a oznámi možnú dodaciu dobu, alebo termín a miesto odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto termínu t.j. od termínu potvrdenia objednávky odberateľom je objednávka pre odberateľa záväzná, t.j. obchodný vzťah sa stáva účinným. Potvrdenie objednávky (čo je zároveň aj potvrdením o vzniku zmluvy) bude v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. obsahovať všetky dohodnuté podmienky, ako aj informácie, ktoré prevádzkovateľ poskytol objednávateľovi pred zaslaním objednávky.

1.1.d Odberateľ má právo stornovať objednávku (a to aj záväznú) bez poplatku, a to iba do doby uhradenia zálohovej faktúry. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (faxom, e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi obchodný partner odberateľovi tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľnosti dokladu storna pre Odberné miesto a zastavenie vybavovania objednávky.

1.1.e  Predmetom objednávky je sortiment tovarov, ktorý je určený v aktuálnych ponukách prevadzkovateľa. Prevadzkovateľ neručí za úplnosť a platnosť už distribuovaných ponúk a cenníkov. Prevadzkovateľ rovnako nezodpovedá za to, že tovar uvedený už v distribuovaných ponukách a cenníkoch nie je momentálne k dispozícii. Bez zbytočného omeškania sa však zaväzuje o tom informovať odberateľa. Na webovom sídle prevádzkovateľa sú uvedené informácie o prípadných obmedzeniach dodávky tovaru, ako aj informácie o spôsoboch platby, ktoré je možné použiť na úhradu za tovar alebo službu.

1.2 Dodacie lehoty

1.2.a Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy tovarov rôzne. Termín dodania objednaného tovaru alebo odberu tovaru bude vždy oznámený odberateľovi pri overovaní objednávky.

1.2.b Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru od 2 do 30 dní od dátumu overenia objednávky, s výnimkou ak posledný deň pripadne na víkend, štátny sviatok a dni pracovného pokoja. V týchto prípadoch sa dodáva prvý nasledujúci pracovný deň

1.2.c Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia. V takomto prípade bude odberateľ telefonicky informovaný a požiadaný o súhlas.

1.3 Cena, platobné a prepravné podmienky

1.3.a Cena tovaru je stanovená cenníkom prevadzkovateľa. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Prevadzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky, t.j. pred tým, ako bude uzatvorená zmluva.

1.3.b Pokiaľ nie je osobitnou dohodou dohodnuté inak, je pred dodaním tovaru povinný odberateľ zaplatiť za cenu objednaného tovaru zálohu vo výške podľa zálohovej faktúry (Proforma faktúry ), ktorú vystaví Prevádzkovateľ, alebo Odberné miesto bez omeškania po tom, čo sa objednávka odberateľa stane záväznou a doručí ju odberateľovi po tom, ako dostane záväznú objednávku.

Zálohová faktúra (Proforma faktúra ) je zároveň písomným potvrdením doručenej objednávky ako aj potvrdením o uzatvorení kúpnej zmluvy medzi Prevádzkovateľom, prípadne Odberným miestom a odberateľom. Úhrada zálohovej faktúry je považovaná za odsúhlasenie odberateľom špecifikácie tovarov v nej uvedenej.

Pokiaľ zálohová faktúra (Proforma faktúra) nebude uhradená do termínu splatnosti, je Odberné miesto oprávnené potvrdenie objednávky zrušiť a od uzatvorenej zmluvy týmto spôsobom odstúpiť a požadovať od odberateľa úhradu všetkých nákladov a strát, ktoré na strane Odberného miesta vznikli z tohto titulu.

Po prevzatí tovaru bude odberateľovi vystavená a doručená faktúra za dodaný tovar, ktorá bude obsahovať všetky náležitosti predpísané príslušnými slovenskými daňovými predpismi pre daňový doklad. Faktúra je splatná v splatnosti odo dňa jej vystavenia. Splatnosť faktúr je 14 dní, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Pokiaľ bola osobitnou dohodou medzi Odberným miestom a odberateľom dohodnutá iná lehota splatnosti, vystaví Odberné miesto  faktúru, v ktorej uvedie túto osobitne dohodnutú lehotu splatnosti, ktorá je potom záväzná pre obe strany. Pokiaľ zaplatená záloha (zálohová faktúra) na danú dodávku presahuje cenu dodaného tovaru a ak nebolo písomne dohodnuté inak, obchodný partner vykázaný rozdiel vráti odberateľovi v lehote 15 dní odo dňa vystavenia faktúry. Vrátenie sa uskutoční prevodom na účet, z ktorého bola záloha zaplatená. Ak záloha nebola platená z bankového účtu, bude vykázaný rozdiel vrátený na účet, ktorý oznámi odberateľ Odbernému miestu , bez osobitnej výzvy Odberného miesta , a to do 15 dní po jej doručení. K vráteniu platby bude odberateľovi vystavený a doručený dobropis za vrátenú zálohu, ktorý bude obsahovať všetky náležitosti predpísané príslušnými slovenskými daňovými predpismi pre daňový doklad.

Platby sa realizujú prostredníctvom bezhotovostného platobného styku (prevodom na bankový účet) alebo hotovostným vkladom na účet Odberného miesta v banke, alebo hotovostným vkladom do pokladne Odberného miesta , alebo poštovou poukážkou. Za deň zaplatenia platby sa považuje deň pripísania celej platenej čiastky na účet Odberného miesta, alebo príjem do pokladne Odberného miesta.

Ako dôkaz platby sa uznáva výhradne originál výpisu z účtu odberateľa o odúčtovaní platenej čiastky z jeho účtu, potvrdenie banky Odberného  miesta  o hotovostnom vklade na jeho účet alebo poštou potvrdená časť poštovej poukážky.

V prípade omeškania odberateľa s plnením jeho peňažného záväzku má Odberné miesto  právo účtovať úrok z omeškania. Výška úrokov z omeškania bude o 5 percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu.

1.3.c Pri odovzdávaní tovaru platí odberateľ cenu za tovar + cenu za dopravu (ak je požadovaná) .V prípade platby prevodom na účet je odberateľ povinný preukázať sa originálom potvrdenia o prevode, ktorým bola uhradená zálohová faktúra.

1.3.d Spôsob dopravy si volí odberateľ sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie. Odberateľ si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:
a) Osobný odber v kamennej predajni - vlastná doprava odberateľa
b) Dopravou Odberného miesta - podmienky sa vzhľadom na rôznorodý charakter tovaru    dohodujú individuálne pri overovaní objednávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

1.3.e Palety sú nevratné započítané v cene tovaru. 

1.3.f Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená odberateľovi pri overovaní objednávky, prípadne Odberné miesto odporučí odberateľovi lacnejší variant dopravy.

1.4. Dodanie a preberanie tovaru

1.4.a Tovar bude odberateľovi dodaný na Odberné miesto, alebo v prípade dopravy poskytovanej prostredníctvom Odberného miesta na adrese uvedenej v objednávke. Odberateľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne a čase na adrese uvedenej na objednávke. V prípade, že odberateľ tovar bez predošlého upozornenia Odberného miesta neprevezme v určenom čase, je povinný Odbernému miestu uhradiť náklady s tým spojené a tiež skladové náklady vo výške 15€  za každý deň omeškania. V prípade, že si odberateľ objedná dodanie tovaru prostredníctvom Odberného miesta, dodaním tovaru sa považuje odovzdanie prvému dopravcovi.

1.4.b. Pri preberaní tovaru je odberateľ povinný preukázať sa príslušným osobným identifikačným dokladom (občiansky preukaz alebo iný doklad) ktorý slúži na overenie totožnosti. V prípade, že tovar preberá osoba iná ako odberateľ je povinná preukázať sa dokladom, ktorý poveruje vystupovať v mene odberateľa.

1.4.c. Odberateľ nadobúda vlastnícke práva k tovaru až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet Odberného miesta. Do doby prechodu vlastníckych práv z Odberného miesta na odberateľa, ktorý má tovar v držbe, má odberateľ všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ho tak, aby bol za každých okolností identifikovateľné ako tovar Odberného miesta . Do nadobudnutia vlastníckeho práva k tovaru odberateľ nie je oprávnený tovar akýmkoľvek iným spôsobom použiť.

1.4.d. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na odberateľa momentom prevzatia tovaru odberateľom,alebo jeho splnomocnencom.

1.5 Odstúpenie od zmluvy

1.5.a Odberateľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou alebo zápisom na inom trvanlivom nosiči v súlade s ustanovením § 8 ods. 1 Zákona č. 102/2014 Z.z., musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, odberateľa a odberné miesto, alebo sa uskutoční prostredníctvom odberateľovi sprístupneným formulárom odstúpenia. Odberateľ je v tomto prípade povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať  Odbernému miestu alebo osobe poverenej  Odberným miestom na prevzatie tovaru na náklady a zodpovednosť odberateľa, t.j. pri odstúpení od zmluvy znáša odberateľ náklady na vrátenie tovaru  Odbernému miestu alebo osobe poverenej Odberným miestom na prevzatie tovaru.  Odberné miesto nie je povinné uhradiť odberateľovi dodatočné náklady, ak si odberateľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný  Odberným miestom. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil odberateľ a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný  Odberným miestom. 
 
Produkt v súlade s uvedeným nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí odberateľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Odberateľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná odberateľom. Výnimku tvorí prípad, ak tovar nezodpovedal plne kvalitatívnym deklarovaným požiadavkám odberateľa uvedeným v objednávke, alebo bol tovar vadný.  

1.5.b. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností odberateľa, Odberné miesto prevezme tovar späť a do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za produkt alebo za službu alebo preddavok, ktorý odberateľ uhradil za tovar, alebo službu vráti odberateľovi vopred dohodnutým spôsobom späť.

Odberateľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:

a) ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom odberateľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a odberateľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby
b) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť
c) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek odberateľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného odberateľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť

1.5.c V prípade akceptovania požiadavky odberateľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy po lehote 14 dní, má Odberné miesto právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov a zmluvnú pokutu vo výške 10% z fakturovanej (vystavenej) peňažnej čiastky.

1.5.d Odberné miesto si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť pred potvrdením objednávky ak:

a) tovar sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať
b) zmenila sa cena dodávateľa produktu
c) vystavená cena tovaru bola chybná

je povinný však o tom informovať odberateľa a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo zálohu.

2 Reklamačný poriadok a záruka:

 

2.1. Odberateľ je povinný pri preberaní objednávky skontrolovať jej fyzickú neporušenosť a kompletnosť. Pokiaľ je obsah objednávaného tovaru viditeľne poškodený a zničený, odberateľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať Odberné miesto. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.

2.2. Vo všeobecnosti  je záručná doba 24 mesiacov, alebo zhora ohraničená dátumom spotreby produktu. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u Odberného miesta. Pri uplatnení reklamácie je odberateľ povinný doručiť (pokiaľ to charakter produktu umožňuje) reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení tovaru Odbernému miestu.

2.3. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením tovaru, prevádzkovaním tovaru v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany odberateľa alebo osoby, ktorá odberateľovi montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

2.4.V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča odberateľovi telefonicky oznámiť Odbernému miestu, že daný tovar vykazuje chybu (vady) a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí odberateľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

3: Ochrana osobných údajov:

Všetky osobné údaje o dotknutých osobách predávajúci spracúva v súlade so zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Podmienky spracúvania osobných údajov sú špecifikované v sekcii Ochrana osobných údajov.

Údaje sú získavané od návštevníkov portálu dobrovoľne, ich registráciou.

Všetky údaje sú dôkladne zabezpečené proti zneužitiu neoprávnenou osobou. Údaje nie sú predajné, prenajímateľné tretej strane bez písomného súhlasu odberateľa alebo súdneho rozkazu.

Údaje, ktoré nemajú charakter osobných údajov (otázky, názory), nie sú považované za osobné informácie odberateľov a môžu byť použité bez akýchkoľvek záväzkov voči odberateľovi.

 

EShop môže obsahovať odkazy na iné stránky a servery, na ktorých nemusia platiť tieto zásady ochrany osobných údajov.

Záverečné ustanovenia

Odberné miesto má právo podľa charakteru objednaných tovarov vyzvať odberateľa k osobnej prehliadke a osobnému odberu produktu (vzťahuje sa hlavne na finančne náročnejší tovar, alebo náročnejší z hľadiska objemu alebo hmotnosti), na ktorej možnosti sa zmluvné strany dohodnú pri overovaní objednávky. V týchto prípadoch bude odberateľ kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup. Prevadzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny prevadzkovateľ kontaktuje odberateľa. Odberateľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

Odberateľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Zároveň zaslaním objednávky prevadzkovateľovi potvrdzuje, že súhlasí s tým, aby sa obchodný vzťah medzi prevadzkovateľom a odberateľom riadil ustanoveniami Obchodného zákonníka špecifikujúcimi kúpnu zmluvu. Týmto ustanovením však nie sú vylúčené kogentné ustanovenia Občianskeho zákonníka vzťahujúce sa k spotrebiteľským zmluvám.

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, v prípade, ak Odberné miesto (prevádzkovateľ) dodrží ustanovenie § 13 ods. 3 Zákona č. 102/2014 Z.z. a odstúpi od zmluvy pre nemožnosť plnenia, Odberné miesto( prevádzkovateľ) nezodpovedá odberateľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. 

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi Prevádzkovateľom, Odberným miestom a odberateľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté. Práva odberateľa vo vzťahu k Odbernému miestu a Prevádzkovateľovi vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov a Zákona 102/2014,Z.z. zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. 

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

Prevádzkovateľ, Odberné miesto a odberateľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

 

Tieto Obchodné podmienky vstupujú od platnosti 25. 5. 2018